Όροι Χρήσης

Γενικός Κανόνας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Περίοδος Ισχύος: Από 25.05.2018

Συστήνεται αυστηρά στους επισκέπτες χρήστες της Ιστοσελίδας της Επιχείρησης, να διαβάσουν και να κατανοήσουν τους όρους χρήσης, οι οποίοι αφορούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας της Επιχείρησης

                        ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Η ιστοσελίδα www.biotope.gr  παρέχεται από το ομώνυμο  ηλεκτρονικό κατάστημα και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα αυστηρά άνω των 16 ετών, εκτός εάν υφίσταται σαφής συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων των ανηλίκων, και τα οποία είναι ικανά για τέλεση δικαιοπραξίας πάντοτε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε οποιαδήποτε αντίθετη περίπτωση, η πρόσβαση και συνεπώς η χρήση της ιστοσελίδας θα απαγορεύονται ρητώς.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του biotope.gr  αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς, καθώς παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες με τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται ή παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες στην Ιστοσελίδα.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Καθίσταται σαφές πως υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι ορίζονται ρητώς στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να τηρήσουν απαρέγκλιτα τα κάτωθι:

-          Απαγόρευση απόκρυψης της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας

-          Αποφυγή παροχής ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας

-Απαγόρευση εισαγωγής και φόρτωσης (uploading) στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, στοιχείων τα οποία περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Επιχείρηση καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του  biotope.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.biotope.gr.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της Επιχείρησης υποχρεούται να λάβει υπόψη και να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπροσθέτως, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απέχουν από κάθε είδους παράνομη  χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Οι επισκέπτες/χρήστες αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την ευθύνη για οποιασδήποτε ενδεχόμενη ζημία που θα προκληθεί στην ιστοσελίδα ένεκα παράνομων ενεργειών των.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των φυσικών και νομικών προσώπων και ειδικότερα, οι διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και οι Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αποτελούν το ευρύτερο φάσμα, το οποίο διέπει τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.